Location

Parishioner Areas:

  • Noto Town
  • Uotsu
  • Uotsu Shinko
  • Sakiyama
  • Fujinami

Address

U-141, Ushitsu, Noto-cho, Hosu, Ishikawa, JAPAN, 927-0433/